Nhanshop.com luôn tuân thủ đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ DMCA. Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên Nhanshop.com hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau.

Gửi thông báo vi phạm tại [email protected]

Vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để nhận được phản hồi qua email. Lưu ý rằng việc gửi email khiếu nại của bạn tới các bên khác chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết nhanh yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được gửi đúng cách.